Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Klauzula Informacyjna dla pracownika


Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowana przez Dyrektora, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub telefonicznie pod nr tel. 17 22 70 220 – Centrala.

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnień, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Lucyną Wyka – za pomocą adresu e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl lub telefonując pod numer: 17/2271333 wew. 424.

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, zaktualizowania żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia. Co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - masz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Twoje dane będą przetwarzane na podstawie umowy o pracę i Kodeksu Pracy w celu świadczenia pracy oraz Twojej zgody  na korzystanie ze świadczeń socjalnych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy może skutkować nie wykonaniem umowy.

Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy do zadań publicznych Pracodawcy i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1lit. e .

 

Informujemy Cię, że:

w celu zapewnienia Twojego bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, prowadzi się całodobowy monitoring wizyjny w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  w Kolbuszowej i terenu wokół niego – polegający na nagraniu obrazu wideo; w celu zapewnienia organizacji czasu pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwe użytkowanie udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, prowadzi się monitoring służbowej poczty elektronicznej pracownika, która może być wykorzystywana wyłącznie do celów służbowych oraz monitoring wykazu przeglądanych przez pracownika stron internetowych. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika.


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy o pracę,
–   art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak np. prowadzenie akt pracowniczych oraz ich archiwizacji, ewidencjonowanie czasu pracy,
a także celem prowadzenia rozliczeń finansowych

– art. 6 ust. 1lit. e, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

–  art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. w pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Jeżeli wskutek współpracy będziemy zmuszeni przetwarzać Twoje dane wrażliwe, takie jak dane dotyczące Twojego zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie może być konieczne dla wykonania ciążących na nas obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, takich jak dokumentacja zwolnień lekarskich, dokumentacja BHP itp.

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
Nagrania obrazu oraz zapisy z monitoringu Twojej poczty elektronicznej/ wykazu przeglądanych przez Ciebie stron internetowych pracodawca przechowywać będzie przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy od dnia nagrania/zapisu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
W przypadku gdy nagrania obrazu/zapisy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postepowaniu, termin ten ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania obrazu/zapisy zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu w sposób trwale uniemożliwiający ich odtworzenie, przez organy uprawnione.

Odbiorcą Twoich danych osobowych są/mogą być/będą firmy współpracujące z Miejską i Powiatowa Biblioteką Publiczną w Kolbuszowej, takie jak np. placówka medyczna. W pozostałych przypadkach odbiorcami Twoich danych osobowych są/mogą być/będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych /np. firmy informatyczne/.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane. 

Obecnie nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Podanie wymienionych w klauzuli danych jest obligatoryjne jako niezbędne do zawarcia i realizowania stosunku pracy oraz korzystania z uprawnień pracowniczych.

 

Ważne linki