Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych z monitoringu wizyjnego jest  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowana przez Dyrektora, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub telefonicznie pod nr tel. 17 22 70 220 – Centrala.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Lucyną Wyka w Urzędzie Miejskim
  w Kolbuszowej możliwy jest za pomocą adresu e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Zapis z kamer (Monitoring – polegający na nagraniu obrazu wideo) prowadzi się w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej i terenu wokół niej.
 4. Dane osobowe w postaci wizerunków (obrazów) osób przebywających na miejscach objętych zasięgiem monitoringu, a także inne informacje dotyczące tych osób, takie jak przykładowo sposób zachowania, numery rejestracyjne pojazdów z monitoringu przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia w rejonie monitorowania na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, art.222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust.1 lit.  e 
 5. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa /są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem/ oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz innym podmiotom, na podstawie zawartych umów powierzenia.
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania lub do zakończenia określonego postepowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy.
 7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w RODO, z uwzględnieniem praw i obowiązków Administratora Danych wynikających z przepisów prawa.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Administrator

Ważne linki