Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych rekrutacja na stanowisko pracy


 1. Szanowna Pani/Panie, Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych
  w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej jest: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowana przez Dyrektora, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub telefonicznie pod nr tel. 17 22 70 220 – Centrala.
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w zakresie określonym w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, a także na podstawie wyrażonej zgody. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody. Nadmienia się, że CV/listy motywacyjne bez takiej zgody nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody. Ponadto w przypadku wygrania naboru Pani/Pana dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania ani przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskiej
  i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Administrator

Ważne linki