Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Klauzula Informacyjna - umowy cywilnoprawne


Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowana przez Dyrektora, z którym mozna się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub telefonicznie pod nr tel. 17 22 70 220 – Centrala.

 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy;
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań;
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski, skargi;
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

Informujemy Cię, że w celu zapewnienia Pani/Pana bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, prowadzi się całodobowy monitoring wizyjny w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Kolbuszowej i terenu wokół niej – polegający na nagraniu obrazu wideo.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie;
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, na podstawie stosownej podstawy prawnej.

Pani/Pana dane nie będą przekazywanie do państw trzecich, nie będą profilowane.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe  będą przechowywane jest obliczany na podstawie następujących kryteriów:

 • czasu obowiązywania umowy;
 • przepisów prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas;
 • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

Nagrania obrazu przechowywać będziemy przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy od dnia nagrania/zapisu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. W przypadku gdy nagrania obrazu/zapisy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postepowaniu, termin ten ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania obrazu/zapisy zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu w sposób trwale uniemożliwiający ich odtworzenie, przez organy uprawnione.

Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, , gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu ;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Administrator

 

 

 

 

Ważne linki