Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Klauzula informacyjna z art. 13 Rodo do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego


1. Administrator danych osobowych - dane kontaktowe:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Kolbuszowej, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowana przez Dyrektora, z którym można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub telefonicznie pod nr tel. 17 22 70 220 – Centrala.

2. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej jest Wyka Lucyna, z którym można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: rodo@ekolbuszowa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie ………………………………………………………….

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu w art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.

5. Jak długo dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6. Obowiązek podania danych osobowych

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp.

7. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8. Posiadane prawa:

  • na podstawie art. 15 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust.3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. C RODO.

 

Administrator

Ważne linki