Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Klauzula Informacyjna dla pracownika


Klauzula informacyjna dla pracowników

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 7,

36-100 Kolbuszowa, reprezentowana przez Dyrektora

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

Ÿ   pisemnie - na adres siedziby administratora

Ÿ   poprzez e-mail: kontakt@bibkolb.pl 

Ÿ   telefonicznie - pod nr tel. 17/22 70 220 – Centrala;

17 22 70 221 - Dyrektor Biblioteki

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

Ÿ   pisemnie na adres siedziby administratora

Ÿ   poprzez e-mail rodo@ekolbuszowa.pl

Ÿ   telefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew. 502)

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i wyrażonej zgody. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy na podstawie Kodeksu pracy, na podstawie umowy o pracę i Pani/Pana zgody, wyrażonej m.in. w celu korzystania ze świadczeń socjalnych.

 Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w szczególności na podstawie:

a.     art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę;

b.     art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy, przez co rozumiemy także:

o    wykonywanie obowiązków z zakresu BHP,

o    rozliczanie wszelkich należności,

o    zgłaszanie pracowników do odpowiednich urzędów,

o    archiwizowanie akt osobowych,

o    wykonywanie obowiązków względem ZUS, urzędów skarbowych czy NFZ,

o    ocenę zdolności pracownika do pracy,

o    wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz z regulaminu ZFŚS;

c.     art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane;

d.     art. 6 ust. 1 lit. d RODO  w celach związanych z ochroną zdrowia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych  - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

e.     art. 9 ust. 2 lit. i RODO w celach związanych z ochroną zdrowia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych   - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi

Pani/Pana dane osobowe ponadto  są przetwarzane na podstawie:
- art. 222 §1,  art. 223  ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
- stosowania monitoringu wizyjnego w tym /monitoringu poczty elektronicznej/monitoringu Internetu/

ü  w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

ü  w celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy,

Ponadto podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e art. 9 ust. 2 lit. a, c, f, g, h, j RODO.

ODBIORCY DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej odbiorcami danych mogą być:

Ÿ   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: banki, ZUS, Urząd Skarbowy, podmioty świadczące usługi grupowego ubezpieczenia pracowników i współpracowników,  Główny Inspektorat Sanitarny
 i współpracujące z nim pozostałe służby sanitarne

Ÿ   inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, w tym m.in: Poczta Polska, firmy świadczące obsługę prawną, usługodawcy zajmujący się obsługą informatyczną.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej  pozyskuje dane osobowe od wnioskodawców/interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po ustaniu okresu zatrudnienia:

a.     do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę m.in. zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy, tj. co do zasady przez 3 lata, a w zakresie umów cywilnoprawnych m.in. zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, tj. co do zasady przez 3 lata;

b.     do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji, tj. akta kadrowe są archiwizowane przez 50 lat od dnia zakończenia pracy przez ubezpieczonego pracownika bądź do 10 lat m.in. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.;

c.     dane osobowe zawarte w dokumentacji, na podstawie której przyznano świadczenia z ZFŚS, oraz w pozostałej dokumentacji, np. we wnioskach pracowników o świadczenia, będą przechowywane przez
5 lat;

d.     do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub dobrowolna zgody osoby, której dane dotyczą;

e.     nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy, a jeśli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń lub upływu terminu ich przedawnienia.

 

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Panu/Pani (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):

a.     prawo dostępu do danych;

b.     prawo żądania sprostowania danych;

c.     prawo do usunięcia danych;

d.     prawo do ograniczenia przetwarzania;

e.     prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO;

f.      w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;

g.     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej  przetwarza dane, co do których:

- istnieje obowiązek prawny ich podania,

- podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje utrudnienia  lub uniemożliwi realizację określonych celów.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu pracy jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.

ZAUTOMATYZOWANY SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 

PROFILOWANIE

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

 

Ważne linki