Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego


Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

W związku z realizacją wymogów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowana przez Dyrektora

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

 • Ÿpisemnie - na adres siedziby administratora
 • Ÿpoprzez e-mail: kontakt@bibkolb.pl 
 • Ÿtelefonicznie - pod nr tel. 17/22 70 220 – Centrala; 17 22 70 221 - Dyrektor Biblioteki

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • Ÿpisemnie na adres siedziby administratora
 • Ÿpoprzez e-mail rodo@ekolbuszowa.pl
 • Ÿtelefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew. 502)

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunków (obrazów) osób przebywających na miejscach objętych zasięgiem monitoringu, a także inne informacje dotyczące tych osób są przetwarzane w celu: 

 • Ÿzapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia w rejonie monitorowania.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, e RODO, ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia.

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa /są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w związku z toczącym się postępowaniem /oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną/ oraz innym podmiotom, na podstawie zawartych umów powierzenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH (jeśli dotyczy)

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania lub do zakończenia określonego postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa: 

 • Ÿprawo dostępu do danych osobowych,
 • Ÿprawo do usunięcia
 • Ÿprawo ograniczenia przetwarzania
 • Ÿprawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na zasadach określonych w RODO z uwzględnieniem praw i obowiązków Administratora Danych wynikających z przepisów prawa.  Prawa te mogą być ograniczone z uwagi na prawa innych osób, które znalazły się w polu widzenia monitoringu /kamery/.
 • Ÿprawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej  przetwarza dane, co do których:

 • istnieje obowiązek prawny ich podania,
 • podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczonej usługi,
 • podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje utrudnienia w realizowanej usłudze

ZAUTOMATYZOWANY SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

Ważne linki