Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych rekrutacja na stanowisko pracy


Klauzula informacyjna rekrutacja na stanowisko pracy

W związku z realizacją wymogów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowana przez Dyrektora

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

 • Ÿpisemnie - na adres siedziby administratora
 • Ÿpoprzez e-mail: kontakt@bibkolb.pl 
 • Ÿtelefonicznie - pod nr tel. 17/22 70 220 – Centrala; 17 22 70 221 - Dyrektor Biblioteki

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • pisemnie na adres siedziby administratora
 • Ÿpoprzez e-mail rodo@ekolbuszowa.pl
 • Ÿtelefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew. 502)

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w szczególności podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z wyłonionym kandydatem (art. 6 ust.1 lit. b RODO), oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje.

Ponadto podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a, c; art. 9 ust. 2 lit. a  RODO, ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy i akty wykonawcze.

Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Pani/Pana sprawy.

ODBIORCY DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej odbiorcami danych mogą być:

 • Ÿorgany władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • Ÿinne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna itp.).

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

(jeśli dotyczy)

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zebrane dane w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, po tym terminie zostaną zniszczone.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który w wyniku selekcji końcowej został wybrany do zatrudnienia zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ustania stosunku pracy.
Pozostała dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest przechowywana i archiwizowana w sposób i terminie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. przez 5 lat).
Nagrania z monitoringu wizyjnego budynków i terenów – przez okres do trzech miesięcy  od dnia nagrania lub do zakończenia określonego postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa: 

 • Ÿ  prawo dostępu do danych osobowych,
 • Ÿ  prawo dostępu do danych
 • Ÿ  prawo sprostowania danych
 • Ÿ  prawo do usunięcia danych /równoznaczne z rezygnacja z udziału w procesie rekrutacyjnym/
 • Ÿ  prawo ograniczenia przetwarzania
 • Ÿ  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Ÿ  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ÿ  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej  przetwarza dane, co do których:

-   istnieje obowiązek prawny ich podania /podanie danych osobowych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy/

-  podanie ich jest dobrowolne /podanie dodatkowych danych osobowych na podstawie zgody/.

ZAUTOMATYZOWANY SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 PROFILOWANIE

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

Ważne linki