Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Klauzula informacyjna dla umów zleceń, o dzieło oraz innych umów cywilnoprawnych


Klauzula informacyjna dla umów zleceń, o dzieło oraz innych umów cywilnoprawnych

W związku z realizacją wymogów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowana przez Dyrektora

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

 • pisemnie - na adres siedziby administratora
 • Ÿpoprzez e-mail: kontakt@bibkolb.pl 
 • Ÿtelefonicznie - pod nr tel. 17/22 70 220 – Centrala; 17 22 70 221 - Dyrektor Biblioteki

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • Ÿpisemnie na adres siedziby administratora
 • Ÿpoprzez e-mail rodo@ekolbuszowa.pl
 • Ÿtelefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew. 502)

Z inspektorem  ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają  w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • związanych z zawarciem i realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski, skargi
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

Informujemy Cię, że w celu zapewnienia Pani/Pana bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, prowadzi się całodobowy monitoring wizyjny w budynkach gminnych polegający na nagraniu obrazu wideo.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b  RODO.

Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Pani/Pana sprawy.

ODBIORCY DANYCH

 

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie;
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, na podstawie stosownej podstawy prawnej.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

(jeśli dotyczy)

 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. 

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe  będą przechowywane jest obliczany na podstawie następujących kryteriów:

 • czasu obowiązywania umowy;
 • przepisów prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, w szczególności wynikających
  z  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

Nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego budynków i terenów przechowywać będziemy przez okres do trzech miesięcy  od dnia nagrania lub do zakończenia określonego postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa: 

 • Ÿprawo dostępu do danych osobowych,
 • Ÿprawo dostępu do danych
 • Ÿprawo sprostowania danych
 • Ÿprawo do usunięcia danych
 • Ÿprawo ograniczenia przetwarzania
 • Ÿprawo do przenoszenia danych
 • Ÿprawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Ÿprawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Ÿprawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej przetwarza dane, co do których podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.

ZAUTOMATYZOWANY SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 PROFILOWANIE

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

Ważne linki