Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@kolbuszowa.pl
www: jo.bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-07-25 09:45:24

Klauzule informacyjne


Gmina Kolbuszowa

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

woj. podkarpackie

Klauzula informacyjna dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W związku z realizacją wymogów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowana przez Dyrektora

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

 • Ÿpisemnie - na adres siedziby administratora
 • Ÿpoprzez e-mail: kontakt@bibkolb.pl 
 • Ÿtelefonicznie - pod nr tel. 17/22 70 220 – Centrala; 17 22 70 221 - Dyrektor Biblioteki

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • Ÿpisemnie na adres siedziby administratora
 • Ÿpoprzez e-mail rodo@ekolbuszowa.pl
 • Ÿtelefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew. 502)

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Panią/Pana danych nie wynika z ustawy Pzp, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Panią/Panem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu.

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 71 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.

 Dane osobowe ponadto mogą być ujawniane w Biuletynie Informacji Publicznej.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

(jeśli dotyczy)

 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa: 

 • na podstawie art. 15 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

ZAUTOMATYZOWANY SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 PROFILOWANIE

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych