Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@kolbuszowa.pl
www: jo.bip.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-07-25 07:54:56

Informacje Ogólne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowana przez Dyrektora

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

 • Ÿpisemnie - na adres siedziby administratora
 • Ÿpoprzez e-mail: kontakt@bibkolb.pl
 • Ÿtelefonicznie - pod nr tel. 17/22 70 220 – Centrala; 17 22 70 221 - Dyrektor Biblioteki

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • Ÿ pisemnie na adres siedziby administratora
 • Ÿ poprzez e-mail rodo@ekolbuszowa.pl
 • Ÿ telefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew. 502)

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, realizacji zawartych umów, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/klientów, ochrony osób i mienia, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę/Administratora na szkodę (całodobowy monitoring wizyjny w budynku MiPBP w Kolbuszowej oraz w budynku Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej w Kolbuszowej i terenu wokół nich), a w szczególności: świadczenia usług bibliotecznych, zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych  roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, powiada. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c, e RODO oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach.

ODBIORCY DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej odbiorcami danych mogą być:

 • Ÿorgany władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • Ÿinne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna itp.).

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej  pozyskuje dane osobowe od klientów/czytelników, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Zebrane dane przechowywane są przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i wynosi on:

 • dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony;
 • dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia;
 • dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba, że dane są przetwarzane w celach archiwalnych w interesie publicznym;
 • dla danych przetwarzanych na podstawie zgody czytelnika – do czasu wycofania zgody z wyłączeniem: nagrań z monitoringu wizyjnego budynków i terenów – przez okres do trzech miesięcy  od dnia nagrania lub do zakończenia określonego postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa: 

 • Ÿprawo dostępu do danych osobowych,
 • Ÿprawo sprostowania danych
 • Ÿprawo do usunięcia danych
 • Ÿprawo ograniczenia przetwarzania
 • Ÿprawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Ÿprawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO - Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ÿprawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych przez Administratora  narusza przepisy RODO.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej przetwarza dane, co do których:

 • istnieje obowiązek prawny ich podania /gdy wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy/
 • podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić realizację celów /przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą/.

 

ZAUTOMATYZOWANY SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 PROFILOWANIE

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych


Gmina Kolbuszowa

ul. Obrońców Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

woj. podkarpackie