Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Dyrekcja


Beata Stefanek - nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego

Studia podyplomowe: zarządzanie oświatą w zintegrowanym systemie edukacji. 

Kontakt: beata.stefanek@kolbuszowa.pl

Telefon: 17 227 18 78

  1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli  i pracowników administracyjno - obsługowych.
  2. Do kompetencji dyrektora należy:
    • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników
    • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń nagród i i innych wyróżnień dla nauczycieli
    • przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
    • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz
    • sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli
    • sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
    • realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców
    • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
    • wstrzymanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i zgłaszanie tego faktu do organu prowadzącego i nadzorującego
    • współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi
    • rozstrzyganie wszelkich sporów pomiędzy organami przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

Ważne linki