Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych- -  dalej „RODO” Dyrektor placówki informuje, że

Tożsamość Administratora

Administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza  w Kolbuszowej mająca swoją siedzibę 36-100 Kolbuszowa ul. Kościuszki 1

Dana kontaktowe Administratora

Z Dyrektorem – Dorotą Rabczak  można się skontaktować pod numerem telefonu 172271950 na adres e-mail szkoły: dyrektorzs1@gmail.com

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

nr tel. 17 2270 280,  e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1)         wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez placówkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia RODO np.:

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe,

·         Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,

·         Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

2)               wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez placówkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia RODO;

·         Art. 10d. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Uprawnienie jednostki obsługującej do przetwarzania danych osobowych] Jednostka obsługująca jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę obsługiwaną w zakresie i celu niezbędnych do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki.

 

3)      w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9. ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO;

 

4)      w celach niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.

 

5)      w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9. ust. 2 lit. c Rozporządzenia RODO;

Odbiorcy danych

Pracownicy upoważnieni przez Administratora,

Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające  dostawca dziennika elektronicznego – Librus Synergia.).

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w placówce a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa, np. arkusze ocen – 50 lat, arkusze organizacyjne szkoły – 25 lat, dzienniki - 5 lat, organizacja nauki religii 25 lat, w przypadku przetwarzania na podstawie zgody –5 lat.

Prawa podmiotów danych

Osobom, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych w placówce przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w danym momencie, (cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych- na zasadach z art.15-21 Rozporządzenia RODO. Wskazane żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora lub adres Inspektora Ochrony Danych  wskazany powyżej.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych, w tym danych osobowych dzieci jest wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i każdy rodzic/opiekun prawny ubiegający się o przyjęcie jego dziecka do przedszkola /szkoły do ich podania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody od osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celu, w którym te dane są z zbierane.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

Ważne linki