Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Deklaracja dostępności


Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://jo.bip.kolbuszowa.pl/89-przedszkole-w-kolbuszowej-dolnej.html - (kolbuszowa.pl)

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej - (kolbuszowa.pl)

data publikacji: 2018-12-29 22:06

data ost. modyfikacji: 2019-01-08 21:34

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI

Przedszkole Publiczne w Kolbuszowej Dolnej
Adres: ul. Nad Nilem 1, 36-100 Kolbuszowa Dolna
Telefon: 17 227 254
E-mail: ppdolna@onet.pl
fax. brak

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane;

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny;

Są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;

Publikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

USTAWIENIA NA STRONIE

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery);

możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;

serwis przeglądać można na ekranach urządzeń mobilnych (smartfony, tablety);

serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia: 2021.03.29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Panek- dyrektor Przedszkola Publicznego w Kolbuszowej Dolnej

E-mail: ppdolna@onet.pl

Telefon: 17 2271 254

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

ZGŁASZANIE UWAG, ŻĄDAŃ, WNIOSKÓW

żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku prowadzą schody i wejście bez podjazdu dla niepełnosprawnych.

Budynek nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość zejścia pracownika na niższą kondygnacje budynku do osoby niepełnosprawnej lub przed budynek do osoby niepełnosprawnej.

Przed budynkiem brak wydzielonych, oznakowanych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych, słabowidzących i słabosłyszących.

Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

APLIKACJE MOBILNE

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

Ważne linki