Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Status prawny


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, zwana dalej "Biblioteką" jest samodzielną instytucją upowszechniania kultury i działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami)
  2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 póz. 123 z 2001 r).  
  3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. Nr 13, póz. 74 z 1996r., z późniejszymi zmianami).  
  4. Porozumienia z dnia 2 czerwca 1999r. zawartego pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy w Kolbuszowej a Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Kolbuszowej.  
  5. Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej nadanego przez Radę Miejską uchwałą nr XXIII/280/12 
  6. Uchwały Nr XIX/231/16 w sprawie zmiany Statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej

Biblioteka jest instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez organizatora (inst.. kultury N1/1992). Organizatorem Biblioteki jest Gmina Kolbuszowa. Siedziba znajduje się w Kolbuszowej, przy ul. Piłsudskiego 7.


Biblioteka obejmuje swoją działalnością obszar Miasta i Gminy Kolbuszowa i Powiatu Kolbuszowskiego, na mocy zawartego porozumienia. Biblioteka działa w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.


Biblioteka ma prawo używać pieczęci okrągłej z herbem Miasta nadzór z napisem w otoku zawierającym nazwę Biblioteki – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej.


Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Kolbuszowej.


Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

Ważne linki