Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

RODO


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowana przez Dyrektora

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

 • pisemnie - na adres siedziby administratora
 • poprzez e-mail: kontakt@bibkolb.pl
 • telefonicznie - pod nr tel. 17 22 70 221

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • pisemnie na adres siedziby administratora
 • poprzez e-mail rodo@ekolbuszowa.pl
 • telefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew.502)

Z inspektorem  ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają  w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją zadań statutowych, zadań publicznych własnych oraz zleconych wynikających z przepisów prawa w szczególności w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, w tym korzystanie z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – z ich wypożyczaniem i zwrotem.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c lub art. 9. ust. 2 lit. a, f RODO. Ponadto na podstawie ustawy z 27 czerwca 1997 r.  o bibliotekach.

ODBIORCY DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej odbiorcami danych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna itp.)

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Zebrane dane przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania wynika z przepisów prawa, a w szczególności z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, z wyłączeniem:

 • nagrań z monitoringu wizyjnego budynków i terenów – przez okres do trzech miesięcy  od dnia nagrania lub do zakończenia określonego postępowania, jeżeli nagranie stanowi materiał dowodowy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa: 

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo ograniczenia przetwarzania
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO - Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej przetwarza dane, co do których:

 • istnieje obowiązek prawny ich podania,
 • podanie ich jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje utrudnienia lub uniemożliwi realizację określonych celów.

ZAUTOMATYZOWANY SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 

PROFILOWANIE

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

 

Administrator

 

 

Ważne linki