Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Instytucje Pomocowe


Wykaz Instytucji Pomocowych na terenie województwa podkarpackiego

 

 •    Nieodpłatna pomoc prawna
   
 •    Poradnia Zdrowia Psychicznego ANIMA
   
 •    Wykaz Placówek udzielających wsparcia osobom 
               potrzebującym w okresie zimowym 2022/2023

   
 •    Wykaz Placówek Wsparcia Dziennego

   
 •    Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar
               Przemocy w Rodzinie
   
 •    Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej
   
 •    Wykaz Punków Konsultacyjnych, Punków Interwencji
               Kryzysowej, udzielających pomocy osobom/rodzinom
               dotkniętym przemocą w rodzinie
   
 •    Wykaz podmiotów realizujących programy
               korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących
               przemoc w rodzinie
   
 •    Wykaz podmiotów realizujących programy
                psychologiczno-terapeutyczne dla osób
                stosujących przemoc w rodzinie
   
 •    Wykaz organizacji pozarządowych udzielających
               pomocy osoobom/rodzinom dotkniętym przemocą
               w rodzinie
   
 •    Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
   
 •    Rejestr miejsc udzielających tymczasowego schronienia
   
 •    Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących
               realizację działań służ z zakresu przeciwdziałania
               przemocy w rodzinie  
   

Ważne linki