Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Regulamin OrganizacyjnyREGULAMIN ORGANIZACYJNY
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolbuszowej

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 § 1

 

 1. Regulamin organizacyjny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zwany dalej Regulaminem określa szczegółowo organizację oraz tryb pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zwanego dalej Ośrodkiem.
 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Kolbuszowa, a terenem działalności teren całej gminy Kolbuszowa.
 3. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Kolbuszowa działającą na zasadach jednostki budżetowej.

 

 

 

Rozdział II

 

Struktura organizacyjna Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej

 

§ 2

 

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za jego działalność.
 2. Kierownik w szczególności:

  - wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka,
  - wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji   publicznej, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza,
  - wydaje zarządzenia wewnętrzne.

 

 § 3

 

 1. Kierownik działa przy pomocy Zastępcy Kierownika Ośrodka.
 2. Zastępca Kierownika w szczególności:
  - wydaje decyzje administracyjne w zakresie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza na wniosek Kierownika Ośrodka,
  - koordynuje i nadzoruje realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz programów z zakresu pomocy społecznej,
  - sporządza sprawozdania, analizy i bilanse potrzeb w zakresie realizowanych zadań,
  - koordynuje działalność, nadzór i organizowanie pracy stanowisk ds. pracy socjalnej.
 3. W czasie nieobecności Kierownika – Zastępca Kierownika wykonuje wszystkie jego czynności    z wyjątkiem zatrudnienia, zwalniania i nagradzania pracowników.

 

 § 4

 

 1. W Ośrodku funkcjonuje stanowisko Głównego Księgowego, podległe bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.
 2. Główny Księgowy Ośrodka w szczególności:
  - prowadzi sprawy z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Ośrodka,
  - bieżąco analizuje realizację planu finansowego Ośrodka,
  - opracowuje zasady sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych w Ośrodku,
  - kontroluje legalność dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego Ośrodka,
  - opracowuje zbiorcze sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka i jego analizę.

 

 § 5

 

 1. W skład Ośrodka wchodzą następujące działy i komórki organizacyjne:
  - Wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej
  - Dział finansowo – księgowy
  - Dział usług opiekuńczych
  - Dział świadczeń rodzinnych
  - Dział organizacyjno-administracyjno- gospodarczy
  - Zespół ds. asysty rodzinnej
  - Dzienny Dom Senior+ z siedzibą w Hucie Przedborskiej

  2. Kierownikowi Ośrodka podlegają bezpośrednio następujące działy i stanowiska pracy:
  - Zastępca Kierownika
  - Główny Księgowy
  - Dział usług opiekuńczych
  - Dział świadczeń rodzinnych
  - Dział organizacyjno-administracyjno-gospodarczy
  - Zespół ds. asysty rodzinnej
  - Dzienny Dom Senior+ z siedzibą w Hucie Przedborskiej

  3. Zastępcy Kierownika podlega bezpośrednio Wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej.
  4. Głównemu Księgowemu podlega bezpośrednio Dział finansowo – księgowy.
  5. Struktura Organizacyjna Ośrodka określona jest w Załączniku Nr 1 do Regulaminu.

  

 

Rozdział III

 

Organizacja wewnętrzna komórek organizacyjnych Ośrodka oraz zakresy ich działania

 

 § 6

 

Wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej

 

 1. Stanowisko podlega bezpośrednio Zastępcy Kierownika M-GOPS
 2. Do obowiązków stanowiska należy w szczególności:
  - prowadzenie pracy socjalnej na terenie działania Ośrodka,
  - rozpoznawanie i określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej jednostek i rodzin,
  - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się  o  pomoc oraz gromadzenie odpowiedniej dokumentacji,
  - wnioskowanie w sprawach świadczeń pomocy społecznej, a to:
  a) pomoc finansowa,
  b) pomoc rzeczowa,
  c) pomoc usługowa,
  d) pomoc instytucjonalna,
  - podejmowanie działań na rzecz osób doświadczających przemocy, w tym uczestniczenie w działaniach w ramach procedury Niebieska Karta,
  - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,
  - prowadzenie właściwej dokumentacji do wymienionych spraw,
  - współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej,
  - obsługa systemów informatycznych dotyczących pomocy społecznej.

 

 § 7

 

 Dział finansowo – księgowy

 

 1. Pracą Działu kieruje Główny Księgowy Ośrodka.
 2. Do obowiązków Działu w szczególności należy:
  - przygotowanie planu projektu budżetu Ośrodka,
  - prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Ośrodka,
  - organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów,
  - przestrzeganie zasad dyscypliny finansowej oraz celowości i oszczędności wydatków,
  - sporządzanie dokumentów finansowych, dysponowanie z r-ku bankowego (przelewy, czeki).
  - Prowadzenie całości dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń i zasiłków:
  - sporządzanie list płac dla pracowników,
  - naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich,
  - sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS -u,
  - naliczanie i przekazywanie składek miesięcznych ZUS od wynagrodzeń, zasiłków i  świadczeń rodzinnych,
  - prowadzenie kart wynagrodzeń,
  - obsługa systemów informatycznych w tym dotyczących spraw księgowych, płacowych i innych.
 1. Prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową Ośrodka w szczególności:
  - przygotowywanie dokumentacji do wypłaty świadczeń (w tym czeki, listy wypłat),
  - prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

 

 § 8

 

Dział usług opiekuńczych

 

 1. Działem usług opiekuńczych kieruje Kierownik Działu.
 2. Do obowiązków Działu w szczególności należy:
  - prowadzenie usług opiekuńczych dla osób samotnych wymagających tej formy pomocy jak również dla osób w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić usług, a w szczególności obejmują:
  - pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  - opiekę higieniczną,
  - pielęgnację zleconą przez lekarza,
  - zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
  - prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w szczególności obejmują:
  • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,
  • pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia,
  • rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu,
  • pomoc mieszkaniową,
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

 

 § 9

 

Dział organizacyjno-administracyjno-gospodarczy

 

 1. Działem organizacyjno-administracyjno-gospodarczym kieruje Kierownik Działu.
 2. Do obowiązków Działu w szczególności należy:
  - prowadzenie spraw kadrowych,
  - prowadzenie sekretariatu Ośrodka,
  - prowadzenie całości dokumentacji z zakresu pomocy społecznej i dożywiania klientów Ośrodka, w tym:
  - przygotowywanie decyzji administracyjnych,
  - sporządzanie list wypłat zasiłków oraz przekazywanie ich do księgowości,
  - sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy społecznej, dożywiania
  - przekazywanie do księgowości informacji z niezbędnymi danymi świadczeniobiorców do objęcia ubezpieczeniem lub wyrejestrowaniem z ubezpieczeń,
  - pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów,
  - prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,
  - prowadzenie składnicy akt,
  - zaopatrzenie materiałowo – techniczne Ośrodka,
  - zapewnienie przewozu samochodem służbowym i utrzymanie w należytym stanie samochodu Ośrodka,
  - obsługa systemów informatycznych,
  - obsługa Karty Dużej Rodziny,
  - przeprowadzanie zamówień publicznych,
  - prowadzenie spraw związanych ze żłobkiem,
  - utrzymanie ładu i porządku,
  - prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy "Za życiem",
  - prowadzenie spraw związanych z pracami społecznie-użytecznymi,
  - prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kolbuszowa."

 § 10

 

Dział świadczeń rodzinnych

 

 1. Działem świadczeń rodzinnych kieruje Kierownik Działu.
 2. Do obowiązków Działu w szczególności należy:
  Prowadzenie całości dokumentacji klientów w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zaliczek  alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, świadczeń dobry start, świadczeń Za życiem,
  a w szczególności:
  - przyjmowanie wniosków,
  - kompletowanie dokumentów oraz ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń dobry start, świadczeń Za życiem w oparciu o obowiązujące przepisy,
  - przygotowywanie i podejmowanie decyzji administracyjnych,
  - sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń dobry start, świadczeń Za życiem oraz  przekazywanie ich do księgowości,
  - przekazywanie do księgowości informacji z niezbędnymi danymi świadczeniobiorców do objęcia ubezpieczeniem lub wyrejestrowaniem z ubezpieczeń,
  - sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń dobry start, świadczeń Za życiem,
  - obsługa systemów informatycznych,
  - współpraca z sądem i komornikiem sądowym w zakresie wskazanym przepisami,
  - podejmowanie czynności wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  - przygotowanie dokumentów do archiwizacji.

 

§ 11

 

Zespół ds. asysty rodzinnej

 

 1. Stanowisko podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.
 2. Do obowiązków stanowiska należy w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym

- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi

- wspieranie aktywności społecznej rodzin

- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej

- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych

- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin

- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

- realizacja zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną

 dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny kierownikowi ośrodka pomocy społecznej

- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach

- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

§ 12

 

Dzienny Dom Senior+ z siedzibą w Hucie Przedborskiej

 

 1. Domem kieruje Kierownik Dzienny Dom Senior +.
 2. Do obowiązków Domu należy:

          - realizacja podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy seniorom w  czynnościach dnia codziennego dostosowanych do ich potrzeb, w szczególności:

 • socjalnych
 • edukacyjnych
 • kulturalno-oświatowych
 • aktywności ruchowej lub kinezyterapii
 • sportowo-rekreacyjnych
 • aktywizujących społecznie
 • terapii zajęciowej.

 

Rozdział IV

 

Organizacja pracy w Ośrodku

 

§ 13

 

 1. Pracownicy wykonują zadania i obowiązki określone przez Kierownika  w indywidualnych  zakresach czynności oraz wynikające z postanowień niniejszego regulaminu.
  Za prawidłowe ich  wykonywanie są odpowiedzialni przed Kierownikiem Ośrodka.
 2. Na podstawie niniejszego regulaminu Kierownik Ośrodka opracowuje zakresy czynności, obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia pracowników.
 3. Tygodniowy rozkład czasu pracy Ośrodka oraz godziny rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych dniach tygodnia ustala Kierownik Ośrodka.

 

 § 14

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolbuszowa.

 

 § 15

 

Kierownik Ośrodka przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski kierowane do Ośrodka.

 

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 

Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego wydania.

 

 

Ważne linki