Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Koronawirus SARS-Cov-2- COVID – 19


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń i zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS – Cov – 2    wywołującego chorobę o nazwie COVID – 19 oraz podejmowania działań prewencyjnych i wspierających

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowana przez Dyrektora

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

 • Ÿpisemnie - na adres siedziby administratora
 • Ÿpoprzez e-mail: kontakt@bibkolb.pl 
 • Ÿtelefonicznie - pod nr tel. 17/22 70 220 – Centrala; 17 22 70 221 - Dyrektor Biblioteki

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób:

 • Ÿpisemnie na adres siedziby administratora
 • Ÿpoprzez e-mail rodo@ekolbuszowa.pl
 • Ÿtelefonicznie - pod nr tel. 17/2271333 (wew. 502)

Z inspektorem  ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają  w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane  w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń i zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS – Cov – 2  wywołującego chorobę o nazwie COVID – 19 oraz podejmowania działań prewencyjnych i wspierających dla mieszkańców gminy jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z motywu 46 RODO /preambuła/, art. 6 ust. 1 lit. d RODO, art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Pani/Pana sprawy.

ODBIORCY DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej odbiorcami danych mogą być:

 • Ÿorgany władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • Ÿinne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna itp.)

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, ponadto do czasu trwania stanu epidemii na terenie RP, a po tym okresie przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa: 

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • Ÿprawo sprostowania danych
 • Ÿprawo ograniczenia przetwarzania
 • Ÿprawo do przenoszenia danych
 • Ÿprawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Ÿprawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Nie przekazanie tych danych skutkować będzie brakiem realizacji w/w celów przetwarzania.

ZAUTOMATYZOWANY SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą  podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Obecnie nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

Ważne linki