Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Dyrekcja


Aneta Konefał - nauczyciel dyplomowany. 

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny, logopeda, pedagog. Ukończony kurs kwalifikacyjny zarządzania oświatą. 

Kontakt: aneta.konefal@kolbuszowa.pl

Telefon: 17 2271048

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych.
 2. Do kompetencji dyrektora należy:
  • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników
  • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń nagród i i innych wyróżnień dla nauczycieli
  • przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
  • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli
  • sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
  • realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców
  • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
  • wstrzymanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i zgłaszenie tego faktu do organu prowadzącego i nadzorującego
  • współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi
  • roztrzyganie wszelkich sporów pomiędzy organami przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów
 3. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor:
  • Małgorzata Bajor 
  • tel. 17 2271048

Ważne linki