Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Dzieci


Miejsc w przedszkolu: 125 w pięciu grupach

 • Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 • W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak, niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 • Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat,
 • Decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 • Dziecko w wieku 6 lat odbywa w przedszkolu roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 • W przypadku dziecka posiadającego  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 • Rodzice dziecka pięcioletniego dopełniają czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola i mają obowiązek zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia.
 • Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym dzieci w wieku przedszkolnym;
  • szacunku dla swoich potrzeb;
  • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
  • poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej;
  • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
  • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;
  • rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.
 • W przedszkolu wspólnie z dziećmi ustalone są normy zachowania. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
  • przestrzegania ustalonych zasad postępowania zgodnych z normami i wartościami współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
  • traktowania z szacunkiem i życzliwością wszystkich rówieśników i osób dorosłych;
  • aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczycieli; 
  • słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela;
  • szanowania wytworów pracy kolegów;
  • szanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu;
  • dbania o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
  • sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych.

Ważne linki