Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Ochrona danych osobowych


Klauzula informacyjna RODO dotyczącej przetwarzania danych osobowych pracowników

Tożsamość Administratora

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr1 w Kolbuszowej, mające swą siedzibę w Kolbuszowej. Adres 36-100 Kolbuszowa, ul. Narutowicza 1

Dana kontaktowe Administratora

Administratora reprezentuje Dyrektor Przedszkola, Aneta Konefał , adres e-mail: aneta.konefal@kolbuszowa.pl, nr tel: 17 2271048

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

IOD- nr tel. 17 2270 280, e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl

Cele przetwarzania
i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w ściśle określonym minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu/celów:

 1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu Publicznym Nr 1
  w Kolbuszowej

 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Przedszkola Publicznego Nr 1
  w Kolbuszowej

 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.

Odbiorcy danych

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 2. inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna, Usługi IT, usługa medyczna, itp.)

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Oświatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa oraz przez Przedszkole Publiczne Nr 1 w Kolbuszowej przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy lub do czasu wycofania zgody.

Prawa podmiotów danych

Każda osoba, z wyjątkiem zastrzeżonymi przepisami prawa, ma :

  1. prawo do dostępu do danych jej dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

  2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,

  3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5. prawo do przenoszenia danych osobowych,

  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą tradycyjną oraz elektroniczną. W razie niepodania danych osobowych, Szkoła nie będzie
w stanie świadczyć wskazanych usług. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne.

Wszystkie dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań statutowych przedszkola

Tożsamość Administratora

Administratorem podanych danych jest: Przedszkole Publiczne nr1 w Kolbuszowej, mające swą siedzibę w Kolbuszowej. Adres 36-100 Kolbuszowa, ul. Narutowicza 1

Dana kontaktowe Administratora

dministratora reprezentuje Dyrektor Przedszkola, Aneta Konefał , adres e-mail: aneta.konefal@kolbuszowa.pl, nr tel: 17 2271048

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych (IOD), adres e-mail: iod@zo.kolbuszowa.plnr tel. 17 2270 280.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane są przetwarzane zgodnie z prawem oświatowym, z: ustawą o systemie oświaty , ustawą o systemie informacji oświatowej, rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogółem aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a)

Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły  celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Odbiorcy danych

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 2. inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna itp.)

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kolbuszowej oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu jej wycofania.

Prawa podmiotów danych

Ma Pani/Pan pełne prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, (ograniczenia przetwarzania), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy Prawa Oświatowego a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań ww. szkoły. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne.


Wszystkie dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją programu wychowania przedszkolnego

Tożsamość Administratora

Administratorem podanych danych jest: Przedszkole Publiczne nr1 w Kolbuszowej, mające swą siedzibę w Kolbuszowej. Adres 36-100 Kolbuszowa, ul. Narutowicza 1

Dana kontaktowe Administratora

Administratora reprezentuje Dyrektor Przedszkola, Aneta Konefał , adres e-mail: aneta.konefal@kolbuszowa.pl, nr tel: 17 2271048

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

adres e-mail: iod@zo.kolbuszowa.plnr tel. 17 2270 280

Cele przetwarzania
i podstawa prawna

Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty, Prawo oświatowe oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO)

Celem przetwarzania danych jest realizacja programu wychowania przedszkolnego- w tym celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

Odbiorcy danych

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 2. inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna, usługi medyczne itp.)

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi lub do momentu wycofania zgody.

Prawa podmiotów danych

Ma pani/Pan pełne prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia), ograniczenia przetwarzania prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych określonych przepisami prawa jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą tradycyjną oraz elektroniczną w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Kolbuszowej. W razie niepodania danych osobowych, placówka nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne.

Wszystkie dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ważne linki