Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Rada Rodziców


Rada Rodziców Przedszkola Publicznego nr1 w Kolbuszowej 

 1. Rada rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Skład rady rodziców:
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności w którym określa:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady 
  • szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola określa regulamin.
  • Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do kompetencji rady rodziców należy:
   • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego przedszkola, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do dzieci, realizowane przez nauczycieli. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.  
   • Opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola. 
   • Opiniowanie programów i harmonogramów poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przedszkolu.
   • Rada rodziców może występować z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli.
   • Może wyrażać opinie na temat pracy nauczycieli po zakończeniu stażu zawodowego.
   • Deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowych wyłaniających kandydata na stanowisko dyrektora.

Ważne linki