Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Dyrekcja


Beata Stefanek - nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego

Studia podyplomowe: zarządzanie oświatą w zintegrowanym systemie edukacji. 

Kontakt: beata.stefanek@kolbuszowa.pl

Telefon: 17 227 18 78

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli  i pracowników administracyjno - obsługowych.
 2. Do kompetencji dyrektora należy:
  • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników
  • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń nagród i i innych wyróżnień dla nauczycieli
  • przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
  • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli
  • sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
  • realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców
  • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
  • wstrzymanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i zgłaszanie tego faktu do organu prowadzącego i nadzorującego
  • współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi
  • rozstrzyganie wszelkich sporów pomiędzy organami przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

Ważne linki