Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Rada Rodziców


Rada Rodziców Publicznego Przedszkola  nr 2 w Kolbuszowej 

 1. Rada rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Skład rady rodziców: przewodniczący, skarbnik, komisja rewizyjna, dwóch przedstawicieli z każdej grupy.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności w którym określa:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady 
  • szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców Publicznego Przedszkola nr 2 w Kolbuszowej.
 1. Do kompetencji rady rodziców należy:
   • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola. 
   • Opiniowanie programów i harmonogramów poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przedszkolu.
   • Rada rodziców może występować z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli.
   • Może wyrażać opinie na temat pracy nauczycieli po zakończeniu stażu zawodowego oraz opinie na temat nauczyciela w związku            z dokonywaną oceną pracy nauczyciela
   • Deleguje swoich przedstawicieli do komisji konkursowych wyłaniających kandydata na stanowisko dyrektora.

Ważne linki