Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – w związku z realizacją zadań statutowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych- -  dalej „RODO” Dyrektor placówki informuje, że:

Tożsamość Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 2 w Kolbuszowej reprezentowana przez Dyrektora; siedziba: ul. Obrońców Pokoju 11, 36-100 Kolbuszowa

Dane kontaktowe Administratora

Administratora reprezentuje Dyrektor jednostki z którym można się skontaktować w siedzibie placówki, pod nr tel. 17 2271878 lub drogą elektroniczną: ppnr2kolbuszowa@interia.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

-        Tel.: 17 2270 280

-        E-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania
i podstawa prawna

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-         wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań statutowych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez placówkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia RODO np.:

-         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe

-         Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,

-         Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty

-         Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;

-         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

-         wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez placówkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia RODO;

§   Art. 10d. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Uprawnienie jednostki obsługującej do przetwarzania danych osobowych] Jednostka obsługująca jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę obsługiwaną w zakresie i celu niezbędnych do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki.

§   Porozumienie Dyrektora placówki obejmujący zakres zadań powierzonych (przetwarzania danych osobowych) Zespołowi Oświatowemu oraz wzajemne relacje pomiędzy Podmiotem Powierzającym a Podmiotem Przetwarzającym z dnia 2 lipca 2020r.

§   Uchwała Nr XXVIII/361/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 sierpnia 2016 r.  w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek organizacyjnych  Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu zapewnienia obsługi wskazanej w ust. 1.

§   Uchwała Nr XLVI/564/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVIII/361/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek organizacyjnych3)      w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9. ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO;

4)      w celach niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.

5)      w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9. ust. 2 lit. c Rozporządzenia RODO;

Odbiorcy danych

-        Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. Organ prowadzący – Gmina Kolbuszowa.

-        podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające np. firma Vulcan – dziennik elektroniczny )

-        inne np. MGOPS, Sąd, Policja,  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolbuszowej

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy np.: arkusze ocen – 50 lat, arkusze organizacyjne szkoły – 25 lat, dzienniki - 5 lat, organizacja nauki religii 25lat

Prawa podmiotów danych

Osobom, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych w placówce przysługuje prawo:

1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,

2) ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO, 

3) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym") na podstawie art. 17 RODO,

4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,

5) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO,

7) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie art. 7 ust 3 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wskazane żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora lub adres Inspektora Ochrony Danych  wskazany powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody od osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celu, w którym te dane są z zbierane.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

Niniejsza klauzula została zamieszczona:

  • Na tablicy ogłoszeń w szkole
  • Na stronie internetowej szkoły/BIP

Klauzula - praca zdalna


Klauzula praca zdalna (COVID-19)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych- -  dalej „RODO” Dyrektor placówki informuje, że

Tożsamość Administratora

Administratorem podanych danych jest Publiczne Przedszkole nr 2 w Kolbuszowej mająca swoją siedzibę ul. Obrońców Pokoju 11, 36-100 Kolbuszowa

Dane kontaktowe Administratora

Z Dyrektorem Przedszkola można się skontaktować pod numerem telefonu 172271878  na adres e-mail przedszkola: ppnr2kolbuszowa@interia.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

nr tel. 17 2270 280,  e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

1)          wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez placówkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia RODO np.:

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe,

·         Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,

·         Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

·         Zarządzenie nr 2/2020  (załącznik nr 1-Regulamin pracy zdalnej) Dyrektora Przedszkola z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kolbuszowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

·         Art. 3. [Praca zdalna], Art. 28.[Prawo oświatowe] Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1) .

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1) z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1) z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2)               wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez placówkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia RODO;

·         Art. 10d. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [Uprawnienie jednostki obsługującej do przetwarzania danych osobowych] Jednostka obsługująca jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę obsługiwaną w zakresie i celu niezbędnych do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki.

 

3)      w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9. ust. 2 lit. a Rozporządzenia RODO;

 

4)      w celach niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.

 

5)      w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9. ust. 2 lit. c Rozporządzenia RODO;

Odbiorcy danych

Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w placówce a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa, np. arkusze ocen – 50 lat, arkusze organizacyjne szkoły – 25 lat, dzienniki - 5 lat, organizacja nauki religii 25 lat, w przypadku przetwarzania na podstawie zgody –5 lat.

Prawa podmiotów danych

Osobom, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych w placówce przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody
w danym momencie, (cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych- na zasadach z art.15-21 Rozporządzenia RODO. Wskazane żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora lub adres Inspektora Ochrony Danych  wskazany powyżej.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych, w tym danych osobowych dzieci jest wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i każdy rodzic/opiekun prawny ubiegający się o przyjęcie jego dziecka do przedszkola /szkoły do ich podania. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody od osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celu, w którym te dane są z zbierane.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Ważne linki