Biuletyn Informacji PublicznejJO Gminy Kolbuszowa

Dzieci


Ilość miejsc w przedszkolu: 75 trzy grupy po 25 dzieci.

 • Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 • W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat,     nie dłużej jednak, niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola może przyjąć  do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 • Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 • Decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 • Dziecko w wieku 6 lat odbywa w przedszkolu roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 • W przypadku dziecka posiadającego  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 • Rodzice dziecka pięcioletniego dopełniają czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola i mają obowiązek zapewnić regularne uczęszczanie  na zajęcia.
 • Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym dzieci w wieku przedszkolnym,
  • szacunku dla swoich potrzeb,
  • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  • poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej,
  • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych,
  • rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.
 • W przedszkolu wspólnie z dziećmi ustalone są normy zachowania. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
  • przestrzegania ustalonych zasad postępowania zgodnych z normami i wartościami współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa,
  • traktowania z szacunkiem i życzliwością wszystkich rówieśników i osób dorosłych,
  • aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczycieli,
  • słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela,
  • szanowania wytworów pracy kolegów,
  • szanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu,
  • dbania o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa,
  • sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych.

Ważne linki